YouSS - Your Safe Solutions Banner 1

constructii pentru viitor,
pentru oameni ca tine

Pasii de elaborare a unui proiect de autorizare:

4. Elaborare documentatie tehnica obtinere autorizatie construire(DTAC)

Conform ANEXEI 1 la LEGEA nr. 50/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare al documentatiei tehnice D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

Documentatia tehnica – D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de construc,ii se elaboreaza de proiectanti autorizati, persoane fizice sau juridice, în conditiile prevederilor art. 9 din prezenta lege si, dupa vizarea spre neschimbare, se dezvolta în proiectul tehnic întocmit conform prevederilor legale în vigoare, în concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul avizelor, acordurilor, punctului de vedere al autoritatii pentru protectia mediului competente, precum si, dupa caz, al actului administrativ al acesteia, cerute prin certificatul de urbanism.

Documentatia tehnica – D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se întocmeste pentru:

 • autorizarea executarii lucrarilor de construire – D.T.A.C. ;
 • autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare – D.T.A.D. ;
 • autorizarea executarii organizarii lucrarilor – D.T.O.E.

  Continutul-cadru al documentatiei tehnice – D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii cuprinde opisul pieselor scrise si desenate, necesar a fi prezentate spre autorizare.

  A. Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire – D.T.A.C.

  I. Piese scrise

  1. Lista si semnaturile proiectantilor

  Se completeaza cu numele în clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.

  2. Memoriu


  2.1. Date generale
  Descrierea lucrarilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, facându-se referiri la:
  - amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrarilor
  - clima si fenomenele naturale specifice
  - geologia si seismicitatea
  - categoria de importanta a obiectivului
  2.2. Memorii pe specialitati
  Descrierea lucrarilor de :
  - arhitectura
  - structura
  - instalatii
  - dotari si instalatii tehnologice, dupa caz
  - amenajari exterioare si sistematizare verticala
  2.3. Date si indici care caracterizeaza investitia proiectata, cuprinsi în anexa la cererea de autorizare:
  - suprafetele – construita desfasurata, construita la sol si utila
  - înaltimile cladirilor si numarul de niveluri
  - volumul constructiilor
  -procentul de ocupare a terenului – P.O.T,.
  -coeficientul de utilizare a terenului – C.U.T
  2.4. Devizul general al lucrarilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare
  2.5. Anexe la memoriu
  2.5.1. Studiu geotehnic
  2.5.2. Referatele de verificare a documentatiei tehnice – D.T., în conformitate cu legislatia în vigoare privind calitatea în constructii, inclusiv în situatiile prevazute la art.7 alin. (21) si (23) întocmite de verificatori atestati de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, alesi de investitor.
  2.5.3., 2.5.4. - abrogate
  2.5.5. Avizele si acordurile privind asigurarea, bransarea si racordarea la infrastructura edilitara, dupa caz, precum si avizele, acordurile si actele administrative specifice ale organismelor administratiei publice centrale sau ale serviciilor deconcentrate ale acestora, dupa caz – Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Ministerul Sanatat,ii Publice, precum si ale Ministerului Culturii si Cultelor, Ministerului Apararii, Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, Ministerul Transporturilor, Serviciului Român de Informatii ori ale altor organisme interesate, stabilite prin certificatul de urbanism conform reglementarilor legale în vigoare si ca urmare a conditiilor speciale de amplasament si/sau a functionalitat,ii investitiei, dupa caz, obtinute în prealabil de solicitant
  2.5.6. Acordul vecinilor, conform prevederilor legale în vigoare, exprimat în forma autentica, pentru constructiile noi, amplasate adiacent constructiilor existente sau în imediata vecinatate – si numai daca sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora - pentru lucrari de constructii necesare în vederea schimbarii destinatiei în cladiri existente, precum si în cazul amplasarii de constructii cu alta destinatie decât cea a cladirilor învecinate.

  II. Piese desenate

  1. Planuri generale

  1.1.Plan de încadrare în teritoriu plan de încadrare în zona a lucrarii, întocmit la scarile : 1:10 000, 1:5 000, 1:2 000 sau 1: 1 000, dupa caz, emis de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara teritoria.
  1.2.Plan de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei - plan cu reprezentarea reliefului, întocmit în sistemul de Proiectie Stereografic 1970, la scarile : 1: 2000, 1: 1000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz, vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara teritorial, pe care se vor reprezenta:
  - imobilul, identificat prin numarul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafata, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv pozitia si înaltimea la coama a calcanelor limitrofe, precum si pozitia reperelor fixe si mobile de trasare;
  - amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine, se vor desfiin,a sau se vor construi; cotele constructiilor proiectate si mentinute, pe cele trei dimensiuni (cotele +/-0,00; cote de nivel; distante de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor si altele asemenea);
  - denumirea si destinatiile fiecarui corp de constructie;
  - sistematizarea pe verticala a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale;
  - accesele pietonale si carosabile din incinta si cladiri, plantatiile prevazute;
  - planul parcelar al tarlalei în cazul imobilelor neîmprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a proprietatii.
  1.3.Planul privind constructiile subterane Va cuprinde amplasarea acestora, în special a retelelor de utilitati urbane din zona:
  - amplasamentului trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor – radier si capac - si va fi redactat la scara 1:500.
  În cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico edilitara se vor indica instalatiile proprii prevazute prin proiect, în special cele pentru alimentarea cu apa si canalizare.

  2. Planse pe specialitati

  2.1. Arhitectura:
  Piesele desenate de arhitectura vor cuprinde plansele principale privind arhitectura fiecarui obiect, redactate la scara 1 : 50 sau 1 : 100, dupa cum urmeaza:
  - planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane si supraterane, cu indicarea functiunilor si a suprafetelor ;
  - planurile acoperisurilor – terasa sau sarpanta - cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice si a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se executa învelitorile ;
  - sectiuni caracteristice – în special pe linia de cea mai mare panta, acolo unde este cazul - care sa cuprinda : cota + 0,00 , cotele tuturor nivelurilor, înaltimile determinate ale acoperisului, cotele la coama si la cornise, fundatiile cladirilor învecinate la care se alatura constructiile proiectate ;
  - toate fatadele, cu indicarea materialelor si finisajelor, inclusiv culorile, cotate si cu indicarea racordarii la nivelul terenului amenajat;
  In situatia integrarii constructiilor într-un front existent, se va prezenta si desfasurarea stradala prin care se va arata modul de integrare a acestora în tesutul urban existent.
  2.2. Structura
  2.2.1 Planul fundatiilor
  Se redacteaza la scara 1:50 si va releva modul de respectare a conditiilor din studiul geotehnic masurile de protejare a fundatiilor, la care se alatura constructiile proiectate
  2.2.2. Detalii de fundatii
  2.2.3. Proiect de structura complet
  Se prezinta pentru constructii cu mai multe subsoluri si cel putin 10 niveluri
  2.3. Instalatii
  2.3.1. Schemele instalatiilor
  Se prezinta parametrii principali si schemele functionale ale instalatiilor proiectate
  2.4.Dotari si instalatii tehnologice
  În situatia în care investitia urmeaza sa functioneze pe baza unor dotari si instalatii tehnologice, determinante pentru configuratia planimetrica a constructiilor, se vor prezenta :
  2.4.1. Desene de ansamblu
  2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic
  Fiecare plansa prezentata în cadrul sectiunii II – „Piese desenate” va avea în partea dreapta jos un cartus, care va cuprinde :
  numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de înmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei,
  numarul proiectului si al plansei, numele, calitatea, si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

  B. Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare – D.T.A.D.

  I. Piese scrise


  1. Lista si semnaturile proiectantilor
  Se completeaza cu numele în clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.

  2. Memoriu

  2.1. Date generale
  Descrierea constructiei care urmeaza sa fie desfiintata:
  - scurt istoric : anul edificarii, mesteri cunoscuti, alte date caracteristice
  - descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic
  - mentionarea si descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmeaza a se preleva;
  - fotografii color – format 9x12 cm – ale tuturor fatadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfasurari rezultate din asamblarea mai multor fotografii;
  - descrierea lucrarilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare.
  2.2 abrogat

  II. Piese desenate

  1.Plan de încadrare în teritoriu plansa pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara teritorial, întocmita la scarile : 1:10 000, 1 : 5 000, 1: 2 000 sau 1 : 1 000, dupa caz
  2.Plan de situatie a imobilelor plansa pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara teritorial, întocmita la scarile : 1: 2 000, 1:1 000, 1: 200 sau 1: 100, dupa caz, prin care se precizeaza:
  - parcela cadastrala pentru care a fost emis certificatul de urbanism;
  - amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine sau se vor desfiinta;
  - modul de amenajare a terenului dupa desfiintarea constructiilor;
  - sistematizarea verticala a terenului si modul de curgere a apelor pluviale;
  - plantatiile existente si care se mentin dupa desfiintare.
  Pe plansa se vor indica în mod distinct elementele existente, cele care se desfiinteaza si cele propuse - plan de situatie, constructii noi sau umpluturi de pamânt, plantatii, etc., dupa caz.
  3. Planul privind constructiile subterane
  Va cuprinde amplasarea acestora, în special a retelelor de utilitati urbane din zona amplasamentului trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor(radier si capac) si va fi redactat la scara 1:500.
  În cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalatiile proprii, în special cele pentru alimentare cu apa si canalizare.
  4. Releveul constructiilor care urmeaza sa fie desfiintate
  Plansele se vor redacta la o scara convenabila – 1:100 sau 1:50 - care sa permita evidentierea cotelor, suprafetelor si a materialelor existente:
  - planurile tuturor nivelurilor si ale acoperisului;
  - principalele sectiuni : transversala, longitudinala, alte sectiuni caracteristice, dupa caz;
  - toate fatadele
  În situatia în care desfiintarea necesita operatiuni tehnice complexe, se va prezenta si proiectul de organizare a lucrarilor.
  Fiecare plansa prezentata în cadrul Sectiunii II – PIESE DESENATE va avea în partea dreapta jos un cartus, care va cuprinde :
  - numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de înmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei;
  - numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea, si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

  C. Documentatia tehnica de organizare a executiei lucrarilor – D.T.O.E.

  Documentatia tehnica de organizare a executiei lucrarilor – D.T.O.E. este necesara în toate cazurile în care se realizeaza o investitie si se prezinta, de regula, împreuna cu documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, în conditiile legii.
  Documentatia tehnica de organizare a executiei lucrarilor trebuie sa cuprinda descrierea tuturor lucrarilor provizorii pregatitoare si necesare în vederea asigurarii tehnologiei de executie a investitiei,atât pe terenul aferent investitiei, cât si pe spatiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, dupa cum urmeaza :

  I. Piese scrise

  1. Lista si semnaturile proiectantilor se completeaza cu numele în clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.
  2. Memoriu
  Acesta va cuprinde :
  - descrierea lucrarilor provizorii : organizarea incintei, modul de amplasare a constructiilor, amenajarilor si depozitelor de materiale;
  - asigurarea si procurarea de materiale si echipamente;
  - asigurarea racordarii provizorii la reteaua de utilitati urbane din zona amplasamentului;
  - precizari cu privire la accese si împrejmuiri;
  - precizari privind protectia muncii.

  II. Piese desenate

  Plan general
  a) la lucrarile de mai mare amploare se redacteaza o plansa realizata conform planului de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei, cuprinzând amplasamentul investitiei si toate amenajarile si constructiile provizorii necesare realizarii acesteia ;
  b) la lucrarile de mai mica amploare elementele de organizare a executiei lucrarilor vor putea fi prezentate în planul de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei al documentatiei tehnice D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
  Fiecare plansa prezentata în cadrul Sectiunii II PIESE DESENATE va avea în partea dreapta jos un cartus, care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de înmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.
 • avantajele pe care le oferim

  • Seriozitate si promptitudine
  • Garantia lucrarii
  • Costuri reduse
  • Simplificarea proceselor
  • Scurtarea timpului de executie
  • Respectarea termenelor
  • Autorizarea la timp
  • Scurtarea timpului de executie

  vezi toate avantajele »

  planuieste-ti singur casa!

  Daca doriti elaborarea unui proiect de construire a unei case, va stam la dispozitie cu experienta obtinuta din numeroasele proiecte pe care echipa noastra le-a întocmit pâna acum.
  Citeste mai mult »

  ultimele proiecte

  Locuinta tip duplex, Iasi
  Facuta pe gustul unor clienti pretentiosi
  Consolidare si mansardare spatiu comercial, Liesti, jud. Galati

  Vezi tot portofoliul »